October 12, 2023
Europe/Prague timezone

STAY SAFE, KEEP HEALTHY - more information

Register HERE

 

Programme | Program

  DélkaRegistrace?
První pomoc10:00-12:002 hANO
První pomoc13:45-15:452 hANO
Žiješ srdcem13:00-14:3090 minANO
Podolog 09:00-17:0015 minANO
Havarijní sada15:20-16:00 NE
    
  LengthRegistration?
First aid10:00-12:002 hYES
First aid13:45-15:452 hYES
Your heart for life10:30-12:0090 minYES
Podology09:00-17:0015 minYES
Spill kit15:20-16:00 NO

First Aid | První pomoc

 • You will learn how to help a person who is unconscious
 • What to do when you find an unconscious person (what to do in case of stroke and heart attack, epileptic attack, fainting,...). 
 • When to call 155 and when 112? 
 • The course also includes a practical part.

Simply: the BASICS of FIRST AID!

>>>>>>>>

 • Naučíme vás, jak se vypořádat s neúrazovými stavy. 
 • Jak se zachovat pokud najdeme člověka v bezvědomí (co dělat při mrtvici a infarktu, epileptickém záchvatu, omdlení,…). 
 • Kdy volat 155 a kdy 112? 
 • Součástí kurzu je i praktická část, kdy si musíte poradit sami. 

Prostě ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI!


Podology | Podologie

Individual podiatric counselling  
The physiotherapist provides podiatry advice in a 1 to 1 consultation and addresses specific requests from the employee.

 • A podiatry examination will tell you if you are suffering from any of the common foot or leg conditions
 • The physiotherapist will then show you how to care for your feet and legs, and how to prevent pain and potential ailments. He will also show you individual exercise tips and how to use a tape if necessary.
 • At the same time you will learn about the suitability of orthopaedic devices or consult on footwear - whether for work or leisure.

Duration: 10-15 min.

>>>>>>>

Individuální podiatrické poradenství  
Fyzioterapeut poskytuje podiatrické poradenství v rámci konzultace 1:1 a řeší konkrétní požadavky zaměstnance.

 • Podiatrické vyšetření vám prozradí, zda trpíte některým z běžných onemocnění nohou nebo chodidel.
 • Fyzioterapeut vám poté ukáže, jak se starat o svá chodidla a nohy a jak předcházet bolestem a případným potížím. Ukáže vám také individuální tipy na cvičení a v případě potřeby vám poradí, jak používat tejpy.
 • Zároveň se dozvíte o vhodnosti ortopedických pomůcek nebo se poradíte o obuvi - ať už pracovní nebo volnočasové.

Délka vyšetření: 10-15 min.


Your heart for life prevetion of hard attack and stroke | Žiješ srdcem - prevence infarktu a mrtvice

At the workshop, we teach how to prevent and detect heart attack, stroke and other diseases in time, as well as how best to help a person who finds himself in this situation. In the practical part of the workshop, each visitor will be able to have their blood pressure measured, listen to their heartbeat with a stethoscope and learn how to properly provide first aid. Through augmented reality, we then look inside the human body and explain how the human heart works and how to take care of it properly.

>>>>>>>>

Na workshopu učíme, jak předcházet i včas rozpoznat infarkt, mozkovou mrtvici a jiná onemocnění, i jak nejlépe pomoci člověku, který se v této v situaci ocitne. V praktické části workshopu si každý návštěvník bude moci nechat změřit krevní tlak, poslechnout si fonendoskopem tlukot vlastního srdce a naučit se, jak správně poskytnout první pomoc. Skrze augmentovanou realitu následně nahlédneme do lidského těla a vysvětlíme, jak lidské srdce funguje i jak se o něj správně starat.


Spill kit - cleaning up of chemical spill | Havarijní souprava - použití při úniku chemikálií

Chemical spill containment kit. Hands-on training on what to do in the event of a liquid spill and how to use a spill kit to prevent equipment damage or injury from slipping.

>>>>>>>>

Souprava pro zachycení úniku chemikálií. Praktický nácvik, jak se chovat když dojte k rozlití kapaliny a jak použít havarijní sadu Spill Kit, aby se zabránilo poškození zařízení nebo zranění způsobnému sklouznutím.


The programme is provided in cooperation with LOONO (www.loono.cz)

"In Loono, we show people that prevention matters. We are a team of medical students, young physicians and other professionals like nurses, paramedics and nutritionists. Together, we organize educational workshops at private companies,  
schools and festivals. The scope of our workshops range from cancer prevention, to cardiovascular diseases prevention, sexual health and mental health. Loono is under the auspices of 1st LF UK and another 6 medical faculties in the Czech Republic. Our professional guarantors are doctors from fields of gynaecology, urology, cardiology, and general practice."

Program je zajištěn ve spolupráci se společností LOONO (www.loono.cz)

"V Loono ukazujeme, jak je prevence důležitá. Jsme tým mladých lékařů, studentů medicíny. Společně pořádáme workshopy ve školách, firmách i na festivalech, kde vzděláváme v oblasti reprodukčního zdraví, prevence onkologických a kardiovaskulárních onemocnění a duševního zdraví. Záštitu nad námi převzala 1. lékařská fakulta UK. Našimi odbornými garanty jsou lékaři z oborů gynekologie, urologie, kardiologie i praktického lékařství."